vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne

Aktualności

Listy przyjętych, rekrutacja uzupełniająca

27.07.2016

29 lipca br. do godz. 16:00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej. Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata dostępna będzie również  po zalogowaniu się na koncie kandydata.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

Od 29 lipca br. od godz. 14.00 w zakładce „Wolne miejsca” będzie udostępniona lista szkół, które dysponują wolnymi miejscami (wg stanu na dzień 29 lipca).

Kandydaci, którzy chcą brać udział w rekrutacji uzupełniającej powinni w terminie od 1 sierpnia  br. od godz. 9.00 do 8 sierpnia br. do godz. 16.00 bezpośrednio w wybranych szkołach złożyć papierowy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (rekrutacja uzupełniająca odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji). Kandydat w systemie rekrutacji może sprawdzić wykaz wolnych miejsc oraz statystyki przyjętych.

25 sierpnia br. do godz. 15.00 w szkołach zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej.

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów wymaganych dokumentów do 31 sierpnia br. do godz. 12:00.

WAŻNE: w przypadku niezłożenia oryginałów wymaganych dokumentów w terminie (tj.  niepotwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole), kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły w rekrutacji uzupełniającej.

31 sierpnia br. do godz. 16:00 w szkołach  zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W zakładce „pomoc” dostępna jest instrukcja opisująca etap publikacji list przyjętych i rekrutację uzupełniającą.

Zmiany w harmonogramie rekrutacji! Wydłużenie terminu potwierdzania woli przyjęcia do szkoły, w tym składania zaświadczeń lekarskich oraz przesunięcie terminów rekrutacji uzupełniającej.

21.07.2016

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2015 został przesunięty termin potwierdzenia przez kandydatów woli przyjęcia do szkoły, w tym składania zaświadczeń lekarskich, z dnia 26 lipca br. na 29 lipca br. do godz. 12.00.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone w dniu 29 lipca br. do godziny 16.00.

W związku z powyższym, przesunięciu uległy terminy przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej. Zmiany te dotyczą liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem (zakładka „Piki do pobrania”>>”Harmonogram rekrutacji do zarządzenia MKO nr 44” oraz ”Harmonogram działań gimnazjalisty”).

Mazowiecki Kurator Oświaty informuje, że jeśli pomimo przesunięcia terminu wykonanie badań i dostarczenie zaświadczenia nie będzie możliwe (wyłącznie z powodu zbyt późnej daty wizyty lekarskiej), wówczas kandydaci/rodzice/opiekunowie prawni, w terminie do 29 lipca br. do godz. 12.00, powinni złożyć oświadczenie  informujące o braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia wraz z datą wyznaczonego badania lekarskiego. Oświadczenie należy złożyć w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm.). Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności. Po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.

Listy zakwalifikowanych, potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły

15.07.2016

 


Kandydat może sprawdzić czy został zakwalifikowany  na listach wywieszonych w szkołach ponadgimnazjalnych, logując się na swoje konto lub za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! aplikacja sama poinformuje o wynikach) – dla użytkowników systemu Android. Aplikację można pobrać tutaj: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.vulcan.elo).

Od 18 do 26 lipca br. do godz. 12.00  29 lipca do godz. 12.00 kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia w postaci przedłożenia:

 - oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;

 - oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

 Od 18 lipca br. od godz. 9.00 do 19 lipca br. do godz. 16.00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Zaświadczenie należy złożyć
w szkole do 26 lipca br. do godz. 12.00  29 lipca do godz. 12.00.

Wprowadzanie i podgląd osiągnięć, składanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

23.06.2016
  1. Podgląd osiągnięć - kandydaci z gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę:

 Od 23 czerwca br. od godz. 14.30 kandydat po zalogowaniu się do elektronicznego systemu rekrutacji
w zakładce „Arkusz osiągnięć" sprawdza poprawność wprowadzonych przez gimnazjum danych o osiągnięciach.    
W przypadku stwierdzenia błędów i konieczności wprowadzenia zmian kandydat zgłasza się:

  • w terminie do 24 czerwca br. do godz. 10.00 do gimnazjum, do którego uczęszczał,
  • w terminie od 24 czerwca br. od godz. 11.00 do 29 czerwca do godz. 10.00 do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

 

  1. Wprowadzanie osiągnięć - kandydaci niebędący uczniami gimnazjów prowadzonych przez
    m.st. Warszawę:

 Od 24 czerwca br. od godz. 9.00 do 28 czerwca br. do godz. 16.00 kandydat wprowadza do elektronicznego systemu rekrutacji oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje
o dodatkowych osiągnięciach.

 

  1. Składanie dokumentów, weryfikacja wprowadzonych osiągnięć - wszyscy kandydaci:

Od 24 czerwca od godz. 11.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 kandydat składa w szkole pierwszego wyboru kopie: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

Po złożeniu dokumentów w szkole pierwszego wyboru  kandydat sprawdza w elektronicznym systemie rekrutacji
w zakładce „Arkusz osiągnięć” poprawność wprowadzonych danych oraz status osiągnięć – osiągnięcia powinny być zaakceptowane, aby kandydat brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym. W zakładce „Punktacja” kandydat sprawdza przyznaną liczbę punktów.

W przypadku braku potwierdzenia osiągnięć, stwierdzenia błędu lub nieuwzględnienia osiągnięć, kandydat powinien zgłosić się do szkoły pierwszego wyboru do 29 czerwca do godz. 10.00 w celu wprowadzenia zmian.
Po tym terminie nie będzie to możliwe.

Szczegółowe instrukcje dostępne są na stronie elektronicznego systemu rekrutacji w zakładce "Pomoc".

 

 

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych i próby sprawności fizycznej

17.06.2016

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych i próby sprawności fizycznej dostępne są w zakładce „Punktacja” >> tabela „Sprawdzian uzdolnień kierunkowych”.

 Ważne:

Szkoły w danym oddziale mogą stosować tzw. mnożnik punktów, oznacza to, że wynik kandydata zostanie pomnożony przez określoną w regulaminie szkoły liczbę punktów (np. jeśli kandydat uzyskał 100 punktów, a szkoła stosuje mnożnik 0,23 to liczba punktów za sprawdzian brana pod uwagę w rekrutacji wynosić będzie 23).

 Szkoły mogły określić minimalną wartość punktową jaką musi uzyskać kandydat, aby zaliczyć sprawdzian (tzn. ubiegać się o przyjęcie do danej grupy rekrutacyjnej) tzw. „próg punktowy”. Jeżeli kandydat nie przystąpił do sprawdzianu lub nie przekroczył ustalonego progu punktowego nie będzie rozpatrywany jako kandydat do danej grupy rekrutacyjnej/oddziału.

Wykaz sprawdzianów kompetencji językowych, uzdolnień kierunkowych i próby sprawności fizycznej wraz z mnożnikiem i progiem punktowym dostępny jest w zakładce „Pliki do pobrania” zestawienie mnożników i progów SUK.pdf

Poprzednia strona